ประกาศผลสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา Exit Exam ประจำปีการศึกษา 2565 รอบสอบครั้งที่ 3-4 วันที่ 11-12 มีนาคม 2566

  • ประกาศผลสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา Exit Exam ประจำปีการศึกษา 2565 รอบสอบครั้งที่ 3-4 วันที่ 11-12 มีนาคม 2566

    ผู้เข้าสอบสามารถตรวจสอบผลการสอบตามมาตรฐาน Common European Framework of Reference for Language (CEFR) ผ่านระบบ http://ubultc.ubu.ac.th โดยทำการ Login และคลิกที่เมนู "การสอบที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว" จะปรากฏผลสอบตามระดับมาตรฐาน CEFR คลิกที่ผลสอบจะปรากฏคำอธิบายผลสอบตามระดับ ผลการสอบ Exit Exam จะไม่มีคะแนนและใบรายงานผลสอบรายบุคคล มีเพียงผลสอบระดับตามมาตรฐาน CEFR เท่านั้น

  • Post : 23 มีนาคม 2566