โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบและบริการทางภาษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

UBU Language Testing Center and Services

About Us

          โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบและบริการทางภาษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (UBU Lanuguage Testing Center and Services) เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นภายใต้สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภายใต้แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563-2567) เพื่อให้บริการด้านการจัดทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางด้านภาษา การจัดการอบรมเตรียมสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษา และการให้บริการด้านวิชาการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น


การจัดสอบวัดความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ

  • การจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา Exit Exam
  • การจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ UBU TEST

การให้บริการด้านวิชาการ

  • การตรวจทานและตรวจแก้ภาษาในบทความวิชาการภาษาอังกฤษ
  • การตรวจทานและตรวจแก้ภาษาในบทคัดย่อภาษาอังกฤษ

การจัดอบรมเตรียมสอบวัดความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ

  • การจัดอบรมเตรียมสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา Exit Exam
  • การจัดอบรมเตรียมสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ UBU TEST
  • การจัดอบรมเตรียมสอบ TOEIC
  • การจัดอบรมเตรียมสอบ TOEFL
  • การจัดอบรมเตรียมสอบ IELTS

NEWS

2022-2023 UBU TEST SCHEDULE

Post : 7 เมษายน 2566

How to apply to take the UBU Test via UBULTC

Post : 3 พฤษภาคม 2566
Video แนะนำการสอบ