โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบและบริการทางภาษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

UBU Language Testing Center and Services

About Us

          โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบและบริการทางภาษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (UBU Lanuguage Testing Center and Services) เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นภายใต้สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภายใต้แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563-2567) เพื่อให้บริการด้านการจัดทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางด้านภาษา การจัดการอบรมเตรียมสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษา และการให้บริการด้านวิชาการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น


การจัดสอบวัดความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ

  • การจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา Exit Exam
  • การจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ UBU TEST

การให้บริการด้านวิชาการ

  • การตรวจทานและตรวจแก้ภาษาในบทความวิชาการภาษาอังกฤษ
  • การตรวจทานและตรวจแก้ภาษาในบทคัดย่อภาษาอังกฤษ

การจัดอบรมเตรียมสอบวัดความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ

  • การจัดอบรมเตรียมสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา Exit Exam
  • การจัดอบรมเตรียมสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ UBU TEST
  • การจัดอบรมเตรียมสอบ TOEIC
  • การจัดอบรมเตรียมสอบ TOEFL
  • การจัดอบรมเตรียมสอบ IELTS

Exit Exam

Exit Exam 2023 ครั้งที่ 4 เวลา 09.00-11.00 น.

เปิดรับสมัครวันที่ : 1 ธันวาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566
สอบวันที่ : 23 มกราคม 2567   เวลา 09:00 - 11:00
จำนวนผู้สมัคร : 86/250

Exit Exam 2023 ครั้งที่ 4 เวลา 13.00-15.00 น.

เปิดรับสมัครวันที่ : 1 ธันวาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566
สอบวันที่ : 23 มกราคม 2567   เวลา 13.00-15.00
จำนวนผู้สมัคร : 164/250
Video แนะนำการสอบ