โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบและบริการทางภาษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

UBU Language Testing Center and Services

About Us

          โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบและบริการทางภาษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (UBU Lanuguage Testing Center and Services) เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นภายใต้สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภายใต้แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563-2567) เพื่อให้บริการด้านการจัดทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางด้านภาษา การจัดการอบรมเตรียมสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษา และการให้บริการด้านวิชาการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น


การจัดสอบวัดความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ

  • การจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา Exit Exam
  • การจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ UBU TEST

การให้บริการด้านวิชาการ

  • การตรวจทานและตรวจแก้ภาษาในบทความวิชาการภาษาอังกฤษ
  • การตรวจทานและตรวจแก้ภาษาในบทคัดย่อภาษาอังกฤษ

การจัดอบรมเตรียมสอบวัดความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ

  • การจัดอบรมเตรียมสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา Exit Exam
  • การจัดอบรมเตรียมสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ UBU TEST
  • การจัดอบรมเตรียมสอบ TOEIC
  • การจัดอบรมเตรียมสอบ TOEFL
  • การจัดอบรมเตรียมสอบ IELTS

Exit Exam

Exit Exam 3/2565

เปิดรับสมัครวันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 - 28 กุมภาพันธ์ 2566
สอบวันที่ : 11 มีนาคม 2566   เวลา 09:00 - 11:00
จำนวนผู้สมัคร : 117/250

Exit Exam 3/2565

เปิดรับสมัครวันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 - 28 กุมภาพันธ์ 2566
สอบวันที่ : 11 มีนาคม 2566   เวลา 12:00 - 14:00
จำนวนผู้สมัคร : 250/250

Exit Exam 4/2565

เปิดรับสมัครวันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 - 28 กุมภาพันธ์ 2566
สอบวันที่ : 12 มีนาคม 2566   เวลา 09:00 - 11:00
จำนวนผู้สมัคร : 41/250

Exit Exam 4/2565

เปิดรับสมัครวันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 - 28 กุมภาพันธ์ 2566
สอบวันที่ : 12 มีนาคม 2566   เวลา 12:00 - 14:00
จำนวนผู้สมัคร : 151/250
Video แนะนำการสอบ